Lesson Archives

  1. 7 Luyện phát âm, viết chữ 1

  2. 6 Từ mới, mẫu câu 1

  3. 4.Tìm từ theo nghĩa

    4.Tìm từ theo nghĩa
  4. 5 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm

  5. 3 Luyện phát âm, viết chữ

  6. 2 Từ mới, mẫu câu

  7. 1 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm, thanh điệu