Lesson Archives

  1. 9 Tổng kết chương

  2. 10 Giới thiệu chương

  3. 11 Hiệu chỉnh với nội dung audio

  4. 12 Biên tập clip âm thanh

  5. 13 Ghi âm, lồng tiếng cho clip

  6. 14 Tổng kết chương

  7. 15 Giới thiệu chương

  8. 16 Hiệu ứng chuyển cảnh

  9. 17 Thêm tiêu đề và những cách khác để thêm tiêu đề