Lesson Archives

  1. 52 Language functions chức năng ngôn ngữ

  2. 53 Sentence functions cách phát triển ý

  3. 54 Cách nối 2 ý thành 1 câu ghép phức

  4. 55 22 topic từ vựng academic 1 4

  5. 56 22 topic từ vựng academic 5 8

  6. 57 22 topic từ vựng academic 9 13

  7. 58 22 topic từ vựng academic 14 18

  8. 59 22 topic từ vựng academic 19 22

  9. 1 Giới thiệu