Lesson Archives

  1. 43 Thân bài Các từ nối để nối ý

  2. 44 Thân bài Cách viết đoạn

  3. 45 Toàn bài Cách viết đề

  4. 46 Tiêu chí chấm điểm và lỗi thường thấy

  5. 47 Collocation Các cấu trúc cần tránh và nên dùng

  6. 48 Bảng synonyms, frerents và paraphrases thường dùng

  7. 49 Tìm hiểu về bài speaking

  8. 50 Phân tích part 2

  9. 51 Signpost word và cách dùng 1